Skip to content

realme รีแบรนด์ดิ้ง Make It Real เน้นจับตลาดคนรุ่นใหม่

ในปี 2567 คุณ Sky Li ผู้ก่อตั้งและประธานผู้บริหารของ realme ประกาศว่าจะเป็นปีแห่งการรีแบรนด์ realme

realme

โดย realme จะเปลี่ยนมุมมองของแบรนด์จากการเป็นแบรนด์ที่ “มุ่งเน้นโอกาส” มาเป็นแบรนด์ที่ “มุ่งเน้นแบรนด์” นอกจากนี้ realme ยังมุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ และยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันใน 3 ด้านคือ ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์, ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และ ความแข็งแกร่งของแบรนด์

นอกจากนี้ realme ยังนำเสนอสโลแกนใหม่ “Make it real” โดยสโลแกนใหม่นี้ยังคงรักษาจิตวิญญาณของ “Dare to Leap” ของ realme ที่มุ่งเน้นที่กลุ่มวัยรุ่น และในอีก 5 ปีข้างหน้า realme จะยังคงยึดมั่นในความตั้งใจเดิม

Tags: